מדיניות ביטול עסקה- קורסים
לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לא, למעט החזרים כמפורט להלן:

.בגין עסקת מכר מרחוק: 
1.1 .מובהר בזה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14ימים מיום ביצועה, לקוח שלא צפה ביותר מ20% מתכני הקורס יהא זכאי להחזר חלקי מסך התשלומים התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק על סך של 500 ש"ח.

2.1 .לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני (המופיעים בתחתית עמוד זה). יובהר, כי הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול
עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

3.1 לקוח אשר צפה ביותר מ20% מתכני הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי בשום סכום ומבין זאת ברגע רכישת הקורס על פי דף זה ודפי המידע במעמד הרכישה.

4.1 ללא פגיעה באמור לעיל חשוב לחדד: תקופת ההחזר הכספי הינה 14 יום בלבד, אך במידה ובתקופת ה 14 ימים הלקוח צפה ביותר מ20% מתכני הקורס לא יינתן החזר כספי ללא יוצא מן הכלל

.מדרג ביטול:
1.3 .ביטול עסקה לאחר 14יום מיום ביצועה, ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס ללקוח אשר לא צפה ביותר מ20% מתכני הקורס – הלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למכללה, להחזר כספי חלקי לאחר ניכוי דמי הביטול מעלות הקורס.

2.3 .ביטול עסקה והפסקת לימודים לאחר תום 20% מהשיעורים בקורס – לא יינתן כל החזר ללקוח.

4 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע"י המכללה בתוך  14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך  14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.

סניף ראשי: קפריסין פאפוס  | :מייל info@guruacademy
אתר : https://guru.academy